!css

Apply now

ÇALIŞAN ADAYLARI/BAŞVURANLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

ARALIK 2019

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle veri sorumlusu  sıfatını haiz olan Societe Generale S.A Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.

 1. Veri Sorumlusu ve Kimliği

Veri sorumlusu, merkezi "Nispetiye Caddesi Akmerkez AVM E-3 Blok Kat:10 Etiler/Beşiktaş 34337 İstanbul, Türkiye" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 259493 sicil numarası ile kayıtlı olan Societe Generale S.A Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'dir.("Veri Sorumlusu").

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci ile bağlı bulunduğu "Société Générale 17, Cours Valmy 92987 Parıs La Défense 7 Cedex Fransa" adresinde bulunan Societe Generale SA'nın ("Societe Generale"), ortak veri havuzu oluşturma amaçları kapsamında; KVKK'nın 5. ve 6. Maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu'nun bünyesinde bulunan departmanların çeşitli süreçleri kapsamında, çalışan adaylarına ait farklı veri kategorileri ve buna bağlı olarak kişisel verileri, bu süreçlerin yerine getirilebilmesi adına işlenebilecektir.

Bu kapsamda işlenecek kişisel veriler;

·         İsim ve iletişim bilgileri (telefon, iş / ev adres ve e-posta);

·         Demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, doğum tarihi, medeni hal, uyruk, öğrenim durumu, diğer sertifika & lisans bilgileri ve bakmakla yükümlü olunan kişiler gibi);

·         Özlük bilgileri (sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri, ücret bilgisi, iş unvanı ve görevi, performans yönetim bilgileri, bordro bilgileri, mali veriler ve ödeme verileri) 

·         Kimlik kopyaları veya bilgileri (eski veya yeni TC kimlik kartı, ehliyet, pasaport);

·         Sizin tarafınızdan veya hakkınızda yapılan beyanlar;

·         Fiziksel görüntü kayıtları;

·         Adli sicil kaydı;

ilişkin kişisel verilerdir.

Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamak ve aktarmak dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Veri Sorumlusu'nun iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde, şirket içi güvenli iletişim kanalları aracılığıyla Societe Generale ve diğer ilgili şubelerine KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

Yukarıda sayılanların haricinde kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.

 1. İlgili Kişinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak "Nispetiye Caddesi Akmerkez AVM E-3 Blok Kat:10 Etiler/Beşiktaş 34337 İstanbul, Türkiye" adresine veya societegenerale.ist@hs04.kep.tr kayıtlı e-posta adresine elektronik imza ile imzalanmış olarak ya da KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ilgili kişinin KVKK'nın 11. Maddesinde sayılan haklarına ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.

Contact
Upload files
ÇALIŞAN ADAYININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZASI
İşbu açık rıza metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rıza alınması yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Societe Generale (S.A.) (Paris) Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi tarafından paylaşılan Aralık 2019 tarihli Aydınlatma Metni uyarınca; İlgili Aydınlatma Metnini okuduğumu; Çalışan adayının işe uygunluk değerlendirmesi ve iş sözleşmenin kurulması amaçlarıyla; kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine; Bu amaçlarla; yurtdışında ana hissedar şirkete, Societe Generale (S.A.) grup şirketlerine, doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tüm iştiraklerine veri aktarılmasına; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık iznimi verdiğimi beyan ederim.