!css

Apply now

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI*

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Societe Generale (S.A) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (Societe Generale İstanbul” ya da Banka”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Societe Generale İstanbul tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Güvenlik amaçlı görüntü kayıtlarının alınması,
 • İşe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Banka prosedürleri gereği dokümanların arşivlenmesi,
 • Global şirket kurallarına uyum sağlanması
 • Ambargo ve yaptırımlara ilişkin Société Générale S.A. grubu düzenlemelerine, kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve yurtdışı mevzuata uyum ve işlem güvenliğinin sağlanması süreçlerinin yönetimi

amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Bankamızca kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Bankamızın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.societegenerale.com.tradresinde yer alan Societe Generale İstanbul Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Societe Generale İstanbul tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; danışmanlık şirketlerine, tedarikçilere ve topluluk şirketlerimize çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 1. Yurtdışına Veri Aktarımı


Societe Generale İstanbul tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya Kurul’ca tespit ve ilan edilmemekle beraber, Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ülkelere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Societe Generale İstanbul tarafından elden veya başvuru formu, internet sitesi, kamera, elektronik platformlar ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde ise, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte veyahut aktarılabilmektedir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için www.societegenerale.com.tr internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dâhil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Bankamıza iletebilirsiniz. Societe Generale İstanbul tarafından KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Societe Generale İstanbul tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Societe Generale İstanbul nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya www.societegenerale.com.tr internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan yollar ile Bankamıza bildirebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) ....................... tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Contact
Upload files
ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
Societe Generale (S.A) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (“Societe Generale İstanbul”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ve Societe Generale İstanbul Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sınırları çerçevesinde,

• İşe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve
• Global şirket kurallarına uyum sağlanması
• Ambargo ve yaptırımlara ilişkin Société Générale S.A. grubu düzenlemelerine, kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve yurtdışı mevzuata uyum ve işlem güvenliğinin sağlanması süreçlerinin yönetimi

amaçları ile,

kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, yurtdışındaki topluluk şirketlerimize aktarılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta aydınlatıldığımı, işbu metni, Societe Generale İstanbul Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,